The 1st Mas Oyama Memorial Cup

October 12, 2003 | Nerima Sogo Taiikukan Kata

6 - 8 years old category

 • 1st Yoshiki Otake 

 • 2nd Yurika Sato


9 - 11 years old category

 • 1st Kanade Ito

 • 2nd Ryunosuke Suzuki


General Woman

 • 1st Yasuyo Muto

 • 2nd Kaori Tamano


General Men

 • 1st Shinji Kobayashi

 • 2nd Masayuki Morita

 • 3rd Tomoyasu Kazamoto

 • 4th Yoshizumi Osame


Kumite


6 - 7 years old category

 • 1st Fumiya Kawashima

 • 2nd Kaoru Tsunoda


8 - 9 years old category

 • 1st Junya Hoshi

 • 2nd Yoshiki Otake


10 - 11 years old category

 • 1st Kanade Ito

 • 2nd Suguru Kaburagi


Junior high school

 • 1st Ryohei Hoshi


General woman

 • 1st Misako Sudo

 • 2nd Yasuyo Muto


Seniors Beginner's class

 • 1st Keisuke Yoshida

 • 2nd Masahiko Takatsutsu


General Beginner's class

 • 1st Hideki Mizutani 

 • 2nd Isao Otake

 • 3rd A. Nurettin 

 • 4th Junya Shiraishi


Seniors Higher class

 • 1st Isao Kondo

 • 2nd Toshio Iida


General Higher class

 • 1st Masanori Kikkawa 

 • 2nd Tomoyasu Kazamoto

Recent Posts

See All

The 12th Mas Oyama Memorial Cup

September 17, 2016 | Asakashi Sogo Taiikukan Kindergarten class 1st Rio Saito 2nd Koki Sakaguchi Elementary school Grade 1 - 2 (Girls) 1st Shiki Yasuda 2nd Itsuki Kawada Elementary school Grade 3 - 4

The 11th Mas Oyama Memorial Cup

September 13, 2014 | Toda City Sports Center Kindergarten class 1st Fuga Sato 2nd Raimu Ishizawa Elementary school Grade 1 1st Hinata Yanami 2nd Mahiro Okawara Elementary school Grade 2 1st Shuji Koiz

The 10th Mas Oyama Memorial Cup

September 15, 2013 | Wakoshi Sogo Taiikukan Kindergarten class 1st Hayato Suzue 2nd Mahiro Okawara Elementary school Grade 1 1st Shuji Koizumi 2nd Riruto Takaji 3rd Yugo Shimada 3rd Junnosuke Henmi El